21.05.2020

MZDY
- Upravené PDF formuláre pre COVID19
(Opatrenie1: CV19Vyk1.pdf a Opatrenie 3A: CV19Vy3A.pdf a 3B: CV19Vy3B.pdf pre podanie za mesiac APRÍL 2020)

04.05.2020

MZDY
COVID-19:
- Príspevok do 3.4.2020 je 80 % a od 4.4.2020 je 100 % z náhrady mzdy. Od 4.4.2020 je zmena zákonníka práce,náhrada mzdy je 80 % kvartálneho priemeru.
- Od 04/2020 hodinový priemer može byť len zo súboru zamestnancov
- Žiadosti CV19Zi3A.pdf a CV19Zi3B.pdf - zvačšené písmo v kolonke IČO
- Formulár výkaz CV19Vyk1.pdf - opravený názov firmy
- Formulár výkaz CV19Vy3B.pdf - chýbala kolonka pre Počet zamestnancov na ktorých sa čerpá náhrada (v hlavičke)
PLAT.PRÍKAZY

20.04.2020

MZDY
- Doplnené nové žiadosti a výkazy pre priznanie finančného príspevku z titulu COVID19, a to
- Žiadosť (CV19Zi3A.pdf) a výkaz 3A (CV19Vy3A.pdf) - podpora zamestnávateľa na úhradu mzdy zamestnancovi,ktorému zamestnávateľ nemože pridelovať prácu z dovodu prekážky na strane zamestnávateľa (max. 880 eur na zamestnanca)

09.04.2020

MZDY
- Doplnený výkaz pre COVID-19: Povinne zatvorenie prevádzky
- Doplnená tlač do PDF formulára Žiadosť COVID-19 (CV19Zia1.pdf)
- Doplnená tlač do PDF formulára Výkazu COVID-19 (CV19Vyk1.pdf)

POZNÁMKA:
Pre správne vytvorenie výkazu je potrebné zaznamenať náhrady z titulu COVID na druh mzdy Platené náhrady ,pripadne najprv vytvoriť v zozname druhov miezd nový druh mzdy napr. NÁHRADY COVID s rovnakými nápočtami ako platené náhrady. Tento druh mzdy sa potom vyberá do výkazu , v ktorom sa za mesiac marec 2020 vypočíta príspevok 80 percent.

31.03.2020

MZDY
- Registračný list (RL.XML) bol zmenený pre podávanie od 01.04.2020
UPOZORNENIE: Pokiaľ chcete ešte dnes 31.03.2020 vytvoriť regist.list RL.xml z programov INSYPO,tak túto verziu programu naištalujte až zajtra 01.04.2020
- XML mesačný výkaz (pravidelný aj nepravidelný) bol zmenený od 04/2020 (pri podaní v mesiaci máj 2020)
- OZNÁMENIE o dani vyberanej zrážkou - upravený výkaz podľa FS pre rok 2020 a doplnené formuláre pre OZNÁMENIE o zrazení dane vyberanej zrážkou (VykZRDHl.pdf a VykZRDPr.pdf) pre rok 2020

30.01.2020

MZDY
- zmena daňového bonusu v programe pre rok 2020 z hodnoty 22.73 na 22.72 eur, po inštalácii programu v prípade, že v ponuke ODPOČÍTATEĽNÉ/PRIPOČÍTATEĽNÉ položky je hodnota 22.73 eur , upraví sa na 22.72 eur
- Potvrdenie o zdan.mzde za rok 2019 - vo prehlade v r13 text k 31.decembru opravený na k 31.októbru
- PERSONALISTIKA-opravený PDF formulár MzZiadRZ.pdf - Žiadosť o vykonanie RZ- nenapľňalo sa číslo domu
SKLADY

13.01.2020

KONIEC ROKA
- J - doplnená tlač DPFO Typ B za rok 2019 do PDF formulárov + doplnené vytvorenie XML súborov pre podanie priznania na webe FS
- P - doplnená tlač DPPO za rok 2019 do PDF formulárov + doplnené vytvorenie XML súborov pre podanie priznania na webe FS (zatiaľ chýba v eDane/Java a eDane/Win)
UČTO
- doplnená tlač do pdf formulára DPH výkaz pre rok 2020
- doplnené vytvorenie XML súboru pre podanie DPH výkazu pre rok 2020
- doplnená tlač do pdf formulára Súhrnný výkaz DPH pre rok 2020

28.10.2019

MZDY
- Do priemerov doplnené polročné odmeny (delenie na dva 1/2)
- Doplnený Prehlad vstupných dokladov aj podľa poradia druhov miezd
- Doplnená Rekapitulácia miezd aj podľa poradia druhov miezd
- PERSONALISTIKA - úprava pracovnej zmluvy + vymenený formular MzPracZm.pdf -
pracovna zmluva ( v časti 13 ostatné dohodnuté podmienky: zvýšený počet
riadkov z volného textu zo súboru zamestnancov z 11 na 24 riadkov
a vymenený formulár MzZMPZ.pdf - dohoda o zmene pracovnej zmluvy -
v časti 1 d, ďalšie zmeny: zvýšený počet riadkov z 5 na 9

03.09.2019

VŠEOBECNÉ
VIRTUÁLNA eKASA
- upravené súbory pre prenos položiek skladu pre Virtuálnu kasu finačnej správy nasledovne:
- Doplnené nové udaje SKLPOL a BARKOD do .csv a .xml
- V .csv doplnená hlavička
- V .xml cena na 3 desatinné miesta
- Do edit opravy doplnené: BARCODE a ODOSLANE
- Nová ponuka: Zmena označených polžziek na odoslané
- V oprave doplnené: ShiftF1: počet označených položiek a
ShiftF2: počet odoslaných položiek

Stránky