03.09.2019

VŠEOBECNÉ
VIRTUÁLNA eKASA
- upravené súbory pre prenos položiek skladu pre Virtuálnu kasu finačnej správy nasledovne:
- Doplnené nové udaje SKLPOL a BARKOD do .csv a .xml
- V .csv doplnená hlavička
- V .xml cena na 3 desatinné miesta
- Do edit opravy doplnené: BARCODE a ODOSLANE
- Nová ponuka: Zmena označených polžziek na odoslané
- V oprave doplnené: ShiftF1: počet označených položiek a
ShiftF2: počet odoslaných položiek

21.06.2019

eKASA
- Doplnené nové fiškálne moduly EASY-POS.eKasa a VAROS.eKasa
- Nový pokladničný program KASA2019

Nové fiškálne moduly eKasa Vám nainštalujú servisný technici, ktorí Vám inštalovali staré fiškálne moduly.
Termín pre použitie eKasy prakticky bol posunutý k 31.12.2019, v prípade že do konca júna (do platnosti novely zákona) požiadate Finančnú správu o identifikačné údaje eKasy.

MZDY - TREXIMA
- Kód riadku 49-MIESTO, zle vyplňoval (bol 4 a nie 0, keď nebol nástup a ukončenie pracovného pomeru)

25.02.2019

MZDY
- UPOZORNENIE:
Počnúc mesiacom 04/2019 sa zvyšuje hodnota daňového bonusu pre deti do 6 rokov na dvojnások platnej hodnoty (pre rok
2019 pre deti do 6 rokov od 04/2019 bude 44.34 eur , pre ostatné deti s nárokom na daňový bonus sa hodnota nemení
zostáva 22.17 eur)
- Do súboru zamestnancov bola doplnená hodnota POČET DETÍ do 6 rokov pre daňový bonus. Upozorňujeme, že najneskor pred
výpočtom miezd za mesiac 04/2019 je potrebné RUČNE doplniť údaj POČET DETÍ do 6 rokov.

10.01.2019

VSEOBECNE
- IčDPH - Pri načítaní zoznamu platcov DPH z FS je načítane aj IČO, v prehlade je doplnené hladanie podľa IČA
- Pri zazname nového dodav/odberatela, ak je načítaný zoznam IčDPH z FS, na základe IČA sa doplní aj IčDPH

MZDY
-DAŇ.PRIZNANIE TYP A:
- doplnená tlač do PDF formulára DPFOA.pdf pre Daň.priznanie TYP A za rok 2018 a taktiež doplnený PDF formulár DPFOA18P.pdf - Potvrdenie o podaní daň.priznania TypA
- doplnené vytvorenie XML súboru DPFOA.xml pre priznania Typ A za rok 2018

08.10.2018

VŠEOBECNÉ
- Doplnená možnosť nastavenia automatickej synchronizácie súboru zoznamu evidovaných platiteľov DPH z FS v lokálnej sieti
- Oprava automatickej dennej aktualizácie kurzového lístka z ECB

12.09.2018

VŠEOBECNÉ
-KURZOVÉ LÍSTKY - úprava čítania kurzového lístka z ww.ecb.europa.eu (z dovodu zmeny protokolu z HTTP na HTTPS)
-V údržbe systému v časti Zákazky doplnené ShiftF6: zákazky podľa názvu

16.07.2018

MZDY
- Úprava súboru NPVykaz.xml pre Sociálnu poisťovňu pre VÝKAZ NEPRAVIDELNÉHO PRÍIJMU. Už za obdobie miezd 06/2018 pre NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM sa použije nová upravená štruktúra súboru, pretože aj keď sa vytvára súbor za obdobie 06/2018 pre nepravidelný príjem , do hlavičky sa umiestňuje obdobie mesiac+1 t.j 07/2018 (podľa pokynov SP je potrebné vytvoriť už upravenú štruktúru, a podľa informácii bude možné podať výkaz pre nepravidelný príjem za 06/2018 (s označením 07/2018 v XML súbore) najneskor 26.7.2018)

Stránky