14.04.2015

MZDY
- Doplnenie chýbajucich firemných odvodov v ponuke výplatný list od-do a pri odosielaní výplatneho listu ako email
- Potvrdenie pre 2% z roč.zúčtovania - dátum prehladu sa doplňa z parametrov pre výkazy
PLAT.PRIKAZY
- Pri výbere zo salda pri ShiftF6:triedenie : doplnenie klúčov číslo faktúry, variab.symbol a suma eur
- V oprave príkazov - doplnené AltF9 - hromadné zrušenie položiek bez bankových účtov
SKLADY

01.04.2015

VŠEOBECNÉ-PDF
- Pri posielaní prehladov cez e-mail, je možné pripojiť aj PDF (doteraz TXT,RTF,HTML)
- Nová verzia programu pre priame vytváranie PDF prehladov , vymaže sa vstupný súbor a odstránené chybové upozornenie pri tlači takto vytvorených PDF prehladov
SKLADY
- V prehlade - INVENTÚRNY STAV skladu - aktuálny - sumárny podla skladov je doplnený počet sklad.položiek za jednotlivé sklady (resp.syntetické účty)
MZDY

23.03.2015

VŠEOBECNÉ
- Po zobrazení prehladov doplnená možnosť pomocou ShiftF6 priamo vytvoriť PDF súbor (bez potreby použiť napr. PDFCreator). Po zobrazení prehladu je taktiež pomocou ALTF2: parametre možné použiť nastavenie parametra VÝSTUP na hodnotu 6 - PDF pre trvalé nastavenie výstupu do PDF súboru

SKLADY
- Doplnený nový prehlad: Výstupy-Skladová evidencia-Prehlady predaja podľa odberateľov-od dátumu do dátumu-za odberatela-triedený podľa skladov a celkových eur
- po výbere pre Virt.pokladňu je možné v zozname rušiť a pridávať položky (nielen editovať existujúce)

12.03.2015

UČTO-P
- POZNÁMKY - Do prehladov doplnený názov poznámky, IČO a DRČ
64BIT INSYPO
- po naštartovaní programov INSYPO je NUMLOCK zapnutý (nie je potrebne ho stlačit ako doteraz)
- Doplnený posun okna do lavého horného rohu ak nie je celoobrazový režim
- Doplnené nastavenie polohy okna a zobrazenie rozlíšenia obrazovky (je možné nastaviť stálu polohu okna po naštartovaní)
MTZ
- V údržbe skladov doplnená ponuka pre export položiek skladu vo formáte XML alebo CSV pre VIRTUÁLNU POKLADŇU finančnej správy
FAKTÚRY

02.03.2015

MZDY
- Do súboru zamestnancov doplnený dátum vylúčenej doby od-do pre výkaz pre Sociálnu poisťovňu
- NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM - Výkaz preddavkov - pri vytváraní výkazu za určitý mesiac sa do čísla výkazu a obdobia vyplatenia pre SP (aj do XML) doplní mesiac+1 (nasledujáci) , v údajoch prílohy sa mesiace nemenia
PLAT.PRÍKAZY
- pri vytváraní úhrad z miezd pri NEPRAVIDELNOM PRÍJME sa do ŠPEC.SYMBOLU nasadí mesiac+1 (ako v hlavičke výkazu pre neprav.príjem)
KONIEC ROKA
- úprava XML pre Daň.priznanie PO a Typ B za rok 2014
FAKTÚRY
- Tlač QR kódov:

16.02.2015

UDRŽBA SYSTÉMU
- Doplnená možnosť definovať previazaný druhý účet, kód DPH a kód učtovného prípadu pre % prepočet a automatické generovanie druhej vety pri percentuálnom rozúčtovaní nákladov

UČTO,SALDO
- J: Pri ShiftTab (% prepočet) do druhej vety ponúkne všetky údaje ako preddefinovanú hodnotu, keď je definovaný druhý kód učtovného prípadu a kód DPH.
- P: Pri rozúčtovaní pri ShiftTab (% prepočet) do druhej vety ponúkne účet a kód DPH ako preddefinovanú hodnotu, keď je definovaný druhý účet a kód DPH.

03.02.2015

UČTO
- Pri priamom učtovaní s rozúčtovaním doplnené ShiftTab pre 80 percentný prepočet
ŠTAT.VÝKAZY
- Doplnené nové PDF formuláre pre rok 2015 pre výkazy:
VTS 1-12 Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
OPU 1-12 Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
IKaP 1-12 Mesačný výkaz v informáciach a v komunikáciach
Stav 1-12 Mesačný výkaz v stavebníctve
Priem 1-12 Mesačný výkaz v priemysle
Prod 13-04 Štvrtročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
Prod 3-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
PLAT.PRÍIKAZY

15.01.2015

KONIEC ROKA
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie PO pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie typ B pre rok 2014
MZDY
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie typ A pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Ročné hlásenie pre DU pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Mesačný výkaz pre Dôveru
(Platí od 1.2.2015 pre obdobie miezd 01.2015)

Stránky