12.03.2015

UČTO-P
- POZNÁMKY - Do prehladov doplnený názov poznámky, IČO a DRČ
64BIT INSYPO
- po naštartovaní programov INSYPO je NUMLOCK zapnutý (nie je potrebne ho stlačit ako doteraz)
- Doplnený posun okna do lavého horného rohu ak nie je celoobrazový režim
- Doplnené nastavenie polohy okna a zobrazenie rozlíšenia obrazovky (je možné nastaviť stálu polohu okna po naštartovaní)
MTZ
- V údržbe skladov doplnená ponuka pre export položiek skladu vo formáte XML alebo CSV pre VIRTUÁLNU POKLADŇU finančnej správy
FAKTÚRY

02.03.2015

MZDY
- Do súboru zamestnancov doplnený dátum vylúčenej doby od-do pre výkaz pre Sociálnu poisťovňu
- NEPRAVIDELNÝ PRÍJEM - Výkaz preddavkov - pri vytváraní výkazu za určitý mesiac sa do čísla výkazu a obdobia vyplatenia pre SP (aj do XML) doplní mesiac+1 (nasledujáci) , v údajoch prílohy sa mesiace nemenia
PLAT.PRÍKAZY
- pri vytváraní úhrad z miezd pri NEPRAVIDELNOM PRÍJME sa do ŠPEC.SYMBOLU nasadí mesiac+1 (ako v hlavičke výkazu pre neprav.príjem)
KONIEC ROKA
- úprava XML pre Daň.priznanie PO a Typ B za rok 2014
FAKTÚRY
- Tlač QR kódov:

16.02.2015

UDRŽBA SYSTÉMU
- Doplnená možnosť definovať previazaný druhý účet, kód DPH a kód učtovného prípadu pre % prepočet a automatické generovanie druhej vety pri percentuálnom rozúčtovaní nákladov

UČTO,SALDO
- J: Pri ShiftTab (% prepočet) do druhej vety ponúkne všetky údaje ako preddefinovanú hodnotu, keď je definovaný druhý kód učtovného prípadu a kód DPH.
- P: Pri rozúčtovaní pri ShiftTab (% prepočet) do druhej vety ponúkne účet a kód DPH ako preddefinovanú hodnotu, keď je definovaný druhý účet a kód DPH.

03.02.2015

UČTO
- Pri priamom učtovaní s rozúčtovaním doplnené ShiftTab pre 80 percentný prepočet
ŠTAT.VÝKAZY
- Doplnené nové PDF formuláre pre rok 2015 pre výkazy:
VTS 1-12 Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách
OPU 1-12 Mesačný výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
IKaP 1-12 Mesačný výkaz v informáciach a v komunikáciach
Stav 1-12 Mesačný výkaz v stavebníctve
Priem 1-12 Mesačný výkaz v priemysle
Prod 13-04 Štvrtročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch
Prod 3-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví
PLAT.PRÍIKAZY

15.01.2015

KONIEC ROKA
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie PO pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie typ B pre rok 2014
MZDY
- Doplnená tlač PDF formulára pre Daňové priznanie typ A pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Ročné hlásenie pre DU pre rok 2014
- Doplnená tlač PDF formulára pre Mesačný výkaz pre Dôveru
(Platí od 1.2.2015 pre obdobie miezd 01.2015)

07.11.2014

VŠEOBECNÉ
- Pri odkopírovaní súborov, adresár je na 40 znakov a je možné zadať ľubovolný počet podadresárov
- DBF- Do neuhradených a uhradených pohladávok a závazkov je možné zapísať aj rozúčtovanie(P) a dielčie úhrady
- V prípade sieťovej licencie nie je možné definovať umiestnenie lokálnych subsystémov a lokálnych súborov
MZDY
- Výkaz pre zdr.poisťovne + súbor pre www: ak je vyplnený prevod rodných čísiel a hodnoty RodneCislo a RodCisZDR su rozne , tak sa NEUPRAVUJE rodné čislo pre roky UČTO

24.09.2014

MZDY:
- V parametroch pre výkazy boli rozdelené priezvisko a meno a bol doplnený email. V prípade, že nie je zadaný email v parametroch pre výkazy, potom email je načítaný z údajov o firme, resp. z korešpondenčnej adresy firmy.
HIM:
- V ponuke: Karta majetku je možné vynechať položky s nulovou zostatkovou hodnotou.
PLATOBNÉ PRÍKAZY:
- Evidované stále príkazy - doplnené F5: zmena kľúča, zmena kľúča doplnená aj do výberu zo stálych príkazov do platobného príkazu.
SEPA XML PRÍKAZ:

03.07.2014

MZDY
- Upozornenie: podľa schválenej novely zákona o životnom minime sa od 1.7.2014 výška živ.minima NEMENÍ , a tiež DAŇOVÝ BONUS sa nemení , celý rok 2014 bude hodnota daňového bonusu rovná 21.41 eur !
UČTO
- Pri kópii učt.dokladu (výstup) kumuloval cudziu menu za učtovné prípady
- Poklad.kniha - ak bol rovnaký doklad a čiat.uhrady - v niektorých prípadoch boli položky nesprávne kumulované (celková suma bola správna)
SALDO
- Pri oprave neučtovných hodnot salda doplnené ShiftF2: zoznam dod-odb (zoznam salda je ShiftF3).

06.06.2014

MZDY:
- Doplnený VÝKAZ preddavkov na ver. zdravotné poistenie platiteľa dividend (veta 590 pre elektronický zber údajov).
- Pri zápise denného vymeriavacieho základu do súboru zamestnancov je možné zadať maximálnu hodnotu pre ohraničenie.
- Vo výkaze: Mesačné hlásenie pre DÚ, je pamätané pre ďalší mesiac, aj číslo telefónu toho, kto výkaz vyhotovil. (pamätal len meno).
- Pri doplnení (edit) prílohy výkazu pre Soc. poisťovňu bolo doplnené číslo pracovníka. Pri novej položke na základe čísla pracovníka doplňuje ostatné údaje (meno, rč,...).
SKLADY:

Stránky