07.11.2014

VŠEOBECNÉ
- Pri odkopírovaní súborov, adresár je na 40 znakov a je možné zadať ľubovolný počet podadresárov
- DBF- Do neuhradených a uhradených pohladávok a závazkov je možné zapísať aj rozúčtovanie(P) a dielčie úhrady
- V prípade sieťovej licencie nie je možné definovať umiestnenie lokálnych subsystémov a lokálnych súborov
MZDY
- Výkaz pre zdr.poisťovne + súbor pre www: ak je vyplnený prevod rodných čísiel a hodnoty RodneCislo a RodCisZDR su rozne , tak sa NEUPRAVUJE rodné čislo pre roky UČTO

24.09.2014

MZDY:
- V parametroch pre výkazy boli rozdelené priezvisko a meno a bol doplnený email. V prípade, že nie je zadaný email v parametroch pre výkazy, potom email je načítaný z údajov o firme, resp. z korešpondenčnej adresy firmy.
HIM:
- V ponuke: Karta majetku je možné vynechať položky s nulovou zostatkovou hodnotou.
PLATOBNÉ PRÍKAZY:
- Evidované stále príkazy - doplnené F5: zmena kľúča, zmena kľúča doplnená aj do výberu zo stálych príkazov do platobného príkazu.
SEPA XML PRÍKAZ:

03.07.2014

MZDY
- Upozornenie: podľa schválenej novely zákona o životnom minime sa od 1.7.2014 výška živ.minima NEMENÍ , a tiež DAŇOVÝ BONUS sa nemení , celý rok 2014 bude hodnota daňového bonusu rovná 21.41 eur !
UČTO
- Pri kópii učt.dokladu (výstup) kumuloval cudziu menu za učtovné prípady
- Poklad.kniha - ak bol rovnaký doklad a čiat.uhrady - v niektorých prípadoch boli položky nesprávne kumulované (celková suma bola správna)
SALDO
- Pri oprave neučtovných hodnot salda doplnené ShiftF2: zoznam dod-odb (zoznam salda je ShiftF3).

06.06.2014

MZDY:
- Doplnený VÝKAZ preddavkov na ver. zdravotné poistenie platiteľa dividend (veta 590 pre elektronický zber údajov).
- Pri zápise denného vymeriavacieho základu do súboru zamestnancov je možné zadať maximálnu hodnotu pre ohraničenie.
- Vo výkaze: Mesačné hlásenie pre DÚ, je pamätané pre ďalší mesiac, aj číslo telefónu toho, kto výkaz vyhotovil. (pamätal len meno).
- Pri doplnení (edit) prílohy výkazu pre Soc. poisťovňu bolo doplnené číslo pracovníka. Pri novej položke na základe čísla pracovníka doplňuje ostatné údaje (meno, rč,...).
SKLADY:

30.04.2014

DPH:
- Doplnené: Nárokovanie DPH z iného členského štátu EU (VatRefund)
FAKTÚRY:
- Prehľady REKAPITULÁCIA FAKTÚR podľa všetkých hľadísk - na konci doplnený: SPOLU Počet faktúr (kvôli kontrolám na KV DPH)
- Doplnený nový formulár UPoukIBN.fed - pre tlač U - poukážky s IBANOM (pre rok 2014 je možné používať obidva typy U - poukážok pre posielanie peňazí na účet v banke)
SKLADY:
- Parametre zásob - Marža k PC - doplnené F5: kľúč (možno zoradiť aj podľa názvu resp. SKLPOL v rámci firmy)

18.03.2014

VŠEOBECNÉ
-eDANE/Java pre podanie pre finančnú správu je možné štartovať priamo z programov INSYPO aj s načítaním údajov priamo z INSYPO
-v aktualizácii dodavatelov-odberatelov v prehlade zoznamu platcov DPH (z finančnej správy) doplnená možnosť pomocou AltF4 hladať podľa ľubovolnej časti (podreťazca) názvu firmy
SALDO
-pri zázname závazkov sa ponúka do čísla faktúry číslo var.symbolu bez vedúcich núl (nuly pred prvým číslom zľava)
UČTO

05.03.2014

KONIEC ROKA
-P:Daň.priznanie právnických osob 2013 - doplnený formulár pre FormEdik pre rok 2013 aj s prílohou
-J: úprava výpočtu odpočtu na manžela(ku) pri počte uplatnovaných mesiacov MZDY
-ROČNÉ HLÁSENIE pre DU - doplnený formulár pre FormEdik za rok 2013
-úprava výpočtu odpočtu na manžela(ku) pri počte uplatňovaných mesiacov

28.02.2014

KONIEC ROKA - J
- Doplnený formulár pre FormEdik pre Daň.priz.fyz.osoby - TYP B za rok 2013
UČTO KVDPH
- Pri vytvorení KVDPH.xml pre FS sa pre TAB C1 zohľadňuje ktorá bola povodná tabľka t.j A1 resp. A2
- Ak sa zaznamanal zjednodušený doklad do závazkov (neuvedené číslo faktúry a číslo pov.dokladu) a bolo smerovanie do TAB B2 , program správne presmeroval do kumulat. TAB B3, ale chybne ponechal aj v TAB B2.
- TAB C1 - nenulovalo sa DIČ u neplatcov DPH (t.j ak nebol uvedený štát)
SALDO
- Pri zázname pohladávok je možné nastaviť aby stále ponúkal dátum dodania

20.02.2014

SALDO
- Pri zázname závazkov po stlačení ShiftF5 je možné nastaviť aby sa stále automaticky ponúkal dátum dodania (dátum dodania pre kontrolný výkaz DPH)
UČTO KVDPH
- úprava KVDPH.xml pre špeciálne znaky (napr. ampersand (&) v názve firmy)
- pri učtovaní POHLADÁVOK do A1 KVDPH z UČTOVNÝCH POHYBOV sa nezohladňovalo ak bolo zadané číslo faktúry
PLAT.PRÍKAZY
- doplnený SEPA formulár pre HROM.PRIKAZ pre Poštovú banku
VŠEOBECNÉ

Stránky