03.07.2014

MZDY
- Upozornenie: podľa schválenej novely zákona o životnom minime sa od 1.7.2014 výška živ.minima NEMENÍ , a tiež DAŇOVÝ BONUS sa nemení , celý rok 2014 bude hodnota daňového bonusu rovná 21.41 eur !
UČTO
- Pri kópii učt.dokladu (výstup) kumuloval cudziu menu za učtovné prípady
- Poklad.kniha - ak bol rovnaký doklad a čiat.uhrady - v niektorých prípadoch boli položky nesprávne kumulované (celková suma bola správna)
SALDO
- Pri oprave neučtovných hodnot salda doplnené ShiftF2: zoznam dod-odb (zoznam salda je ShiftF3).

06.06.2014

MZDY:
- Doplnený VÝKAZ preddavkov na ver. zdravotné poistenie platiteľa dividend (veta 590 pre elektronický zber údajov).
- Pri zápise denného vymeriavacieho základu do súboru zamestnancov je možné zadať maximálnu hodnotu pre ohraničenie.
- Vo výkaze: Mesačné hlásenie pre DÚ, je pamätané pre ďalší mesiac, aj číslo telefónu toho, kto výkaz vyhotovil. (pamätal len meno).
- Pri doplnení (edit) prílohy výkazu pre Soc. poisťovňu bolo doplnené číslo pracovníka. Pri novej položke na základe čísla pracovníka doplňuje ostatné údaje (meno, rč,...).
SKLADY:

30.04.2014

DPH:
- Doplnené: Nárokovanie DPH z iného členského štátu EU (VatRefund)
FAKTÚRY:
- Prehľady REKAPITULÁCIA FAKTÚR podľa všetkých hľadísk - na konci doplnený: SPOLU Počet faktúr (kvôli kontrolám na KV DPH)
- Doplnený nový formulár UPoukIBN.fed - pre tlač U - poukážky s IBANOM (pre rok 2014 je možné používať obidva typy U - poukážok pre posielanie peňazí na účet v banke)
SKLADY:
- Parametre zásob - Marža k PC - doplnené F5: kľúč (možno zoradiť aj podľa názvu resp. SKLPOL v rámci firmy)

18.03.2014

VŠEOBECNÉ
-eDANE/Java pre podanie pre finančnú správu je možné štartovať priamo z programov INSYPO aj s načítaním údajov priamo z INSYPO
-v aktualizácii dodavatelov-odberatelov v prehlade zoznamu platcov DPH (z finančnej správy) doplnená možnosť pomocou AltF4 hladať podľa ľubovolnej časti (podreťazca) názvu firmy
SALDO
-pri zázname závazkov sa ponúka do čísla faktúry číslo var.symbolu bez vedúcich núl (nuly pred prvým číslom zľava)
UČTO

05.03.2014

KONIEC ROKA
-P:Daň.priznanie právnických osob 2013 - doplnený formulár pre FormEdik pre rok 2013 aj s prílohou
-J: úprava výpočtu odpočtu na manžela(ku) pri počte uplatnovaných mesiacov MZDY
-ROČNÉ HLÁSENIE pre DU - doplnený formulár pre FormEdik za rok 2013
-úprava výpočtu odpočtu na manžela(ku) pri počte uplatňovaných mesiacov

28.02.2014

KONIEC ROKA - J
- Doplnený formulár pre FormEdik pre Daň.priz.fyz.osoby - TYP B za rok 2013
UČTO KVDPH
- Pri vytvorení KVDPH.xml pre FS sa pre TAB C1 zohľadňuje ktorá bola povodná tabľka t.j A1 resp. A2
- Ak sa zaznamanal zjednodušený doklad do závazkov (neuvedené číslo faktúry a číslo pov.dokladu) a bolo smerovanie do TAB B2 , program správne presmeroval do kumulat. TAB B3, ale chybne ponechal aj v TAB B2.
- TAB C1 - nenulovalo sa DIČ u neplatcov DPH (t.j ak nebol uvedený štát)
SALDO
- Pri zázname pohladávok je možné nastaviť aby stále ponúkal dátum dodania

20.02.2014

SALDO
- Pri zázname závazkov po stlačení ShiftF5 je možné nastaviť aby sa stále automaticky ponúkal dátum dodania (dátum dodania pre kontrolný výkaz DPH)
UČTO KVDPH
- úprava KVDPH.xml pre špeciálne znaky (napr. ampersand (&) v názve firmy)
- pri učtovaní POHLADÁVOK do A1 KVDPH z UČTOVNÝCH POHYBOV sa nezohladňovalo ak bolo zadané číslo faktúry
PLAT.PRÍKAZY
- doplnený SEPA formulár pre HROM.PRIKAZ pre Poštovú banku
VŠEOBECNÉ

17.02.2014

UČTO KVDPH
- Doplnené automatické načítanie súboru KVDPH.xml do programu eDANE , KVDPH je možné podať už aj cez eDANE (okrem wwww FIN.SPRÁVY)
- Doplnená možnosť ovplyvniť údaj UPLATNENÁ DPH v TAB B1,B2,B3,C2 iným sposobom ako uplatnením tzv. koeficientu nasledovne:
- ak v kóde DPH pre odpočet DPH je v RIADKU NÁPOČTU DANE (DPH) do mesačného resp. kvartálneho výkazu DPH nula (00 t.j. nenapočítava sa DPH do mesačného výkazu),tak do kontrolného výkazu DPH sa PRÍSLUŠNÝ RIADOK preberie , ale do údaj UPLATNENÁ DPH sa naplní nulou.

10.02.2014

VŠEOBECNÉ
- v aktualizácii dod/odb , v prípade že sa zaznamená správny IBAN pre SK a nie je uvedený doterajší účet (BBAN) , tak sa automaticky DOPLNÍ
MZDY
- Doplnené POTVRDENIE O ZDANITELNEJ MZDE za rok 2014 , aj formulár FZdPri14.fed pre FormEdik
- Hromadné oznámenia do zdrav.poistovni - veta 601 - v 2.vete sa doplňa IBAN
- Zmenená hraničná  hodnota pre 25 percentnú mesačnú daň na 2918,53 eur
PLAT.PRÍKAZY
- Doplnený nový formulár SepaVUB.fed pre tlač hromadného plat.príkazu SEPA pre VUB a SepaVUBs.fed pre tlač sólo plat. príkazu SEPA pre VUB

03.02.2014

UČTO
- Ak pri nápočte položiek zo skladu do TAB A2 resp. C1 je uvedené druhé jednotkové množstvo 0 a druhá MJ2 je kg,l,ks alebo t tak sa vykoná prepočet cez druhú MJ2 a do KV DPH sa berie NázovMJ2
- Doplnený nápočet do kumulovanej tabulky B3 z príjmových dokladov skladu pre prípad,že pri príjme položky na sklad (napr.zjednodušený doklad) sa zaznamená tiež vstupné DPH s kódom smerovaným do B2 alebo B3.
- Pri nápočte zo salda do TAB C1 a TAB C2 sa znamienko pri nápočte "NEOTÁČA" ani v prípade že v kóde DPH je nápočet do mesačného resp. kvart.výkazu DPH mínus

Stránky