17.02.2014

UČTO KVDPH
- Doplnené automatické načítanie súboru KVDPH.xml do programu eDANE , KVDPH je možné podať už aj cez eDANE (okrem wwww FIN.SPRÁVY)
- Doplnená možnosť ovplyvniť údaj UPLATNENÁ DPH v TAB B1,B2,B3,C2 iným sposobom ako uplatnením tzv. koeficientu nasledovne:
- ak v kóde DPH pre odpočet DPH je v RIADKU NÁPOČTU DANE (DPH) do mesačného resp. kvartálneho výkazu DPH nula (00 t.j. nenapočítava sa DPH do mesačného výkazu),tak do kontrolného výkazu DPH sa PRÍSLUŠNÝ RIADOK preberie , ale do údaj UPLATNENÁ DPH sa naplní nulou.

10.02.2014

VŠEOBECNÉ
- v aktualizácii dod/odb , v prípade že sa zaznamená správny IBAN pre SK a nie je uvedený doterajší účet (BBAN) , tak sa automaticky DOPLNÍ
MZDY
- Doplnené POTVRDENIE O ZDANITELNEJ MZDE za rok 2014 , aj formulár FZdPri14.fed pre FormEdik
- Hromadné oznámenia do zdrav.poistovni - veta 601 - v 2.vete sa doplňa IBAN
- Zmenená hraničná  hodnota pre 25 percentnú mesačnú daň na 2918,53 eur
PLAT.PRÍKAZY
- Doplnený nový formulár SepaVUB.fed pre tlač hromadného plat.príkazu SEPA pre VUB a SepaVUBs.fed pre tlač sólo plat. príkazu SEPA pre VUB

03.02.2014

UČTO
- Ak pri nápočte položiek zo skladu do TAB A2 resp. C1 je uvedené druhé jednotkové množstvo 0 a druhá MJ2 je kg,l,ks alebo t tak sa vykoná prepočet cez druhú MJ2 a do KV DPH sa berie NázovMJ2
- Doplnený nápočet do kumulovanej tabulky B3 z príjmových dokladov skladu pre prípad,že pri príjme položky na sklad (napr.zjednodušený doklad) sa zaznamená tiež vstupné DPH s kódom smerovaným do B2 alebo B3.
- Pri nápočte zo salda do TAB C1 a TAB C2 sa znamienko pri nápočte "NEOTÁČA" ani v prípade že v kóde DPH je nápočet do mesačného resp. kvart.výkazu DPH mínus

20.01.2014

VŠEOBECNÉ
- Pri kontrole IČDPH na zoznam platiteľov DPH zo stránky FINANCNEJ správy, úprava kontroly pre prípad, že v názve firmy bola čiarka.

MZDY
- Doplnené (aktualizované) formuláre pre FormEdik pre PERSONALISTIKA->FormEdik
- žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2013
- vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daň. bonusu pre rok 2014
- reg.list pre SP - zabudovaný formulár platný pre rok 2014
- Úprava výberu pre Štat.výkaz - Trexima

UČTO

10.01.2014

SALDO:
- Pri pohľadávkach je možné zapisovať číslo odberateľskej faktúry (cez ShiftF5)
- V prehľadoch saldokonta v niektorých prípadoch nevypisoval variabilný symbol dodavateľskej faktúry
- Úhrada záväzkov podľa čísla dodávateľskej faktury nefungovala správne
MZDY:
- Od 01.2014 zmenená štruktúra mesačného výkazu (vykaz.xml a npvykaz.xml) pre Sociálnu poisťovňu

29.11.2013

MZDY:
- Pri dohodách kráti sa VZ pre Soc. poisťovňu podľa dní.
- Do hromadného oznámenia pre zdravotné poisťovne doplnený nový kód 1W.
- Do mesačného výkazu pre zdravotné poisťovne boli doplnené zamestnanci za ktoré poistné platí štát.
- Nový formulár (FormEdik) pre registračný list zamestnanca pre Soc. poisťovňu.
- Do prehľadu priemerný evidenčný počet pracovníkov doplnený aj priemerný evidenčný počet pracovníkov bez dohôd.
- Pri prehľade zaznamenaných miezd podľa noriem doplnený nový prehľad triedený podľa čísla normy a zamestnanca.

12.11.2013

KONTROLNÝ   VÝKAZ   DPH

Od 1.1.2014 platcovia DPH budú musieť elektronicky posielať kontrolný výkaz DPH pre Daňový úrad mesačne, resp. kvartálne.

Nová verzia programu INSYPO (jednoduché aj podvojné účtovníctvo) pre rok 2014 bude obsahovať kontrolný výkaz DPH. Z kontrolného výkazu následne bude možné vytvárať XML súbor pre elektronické odoslanie.

Pre užívateľov INSYPO účtovanie bude to isté ako teraz. Do kódov DPH bude doplnené smerovanie do jednotlivých tabuliek A až D kontrolného výkazu.

30.10.2013

MZDY:
- Do zoznamu kategórie pracovného pomeru, doplnená nová kategória:

 ZDN -Zamestnanec dlhodobo nezamestnaný

- Do registračného listu Soc.posť. (RL.XML) boli doplnené nové typy pracovného pomeru:

  ZECDN    -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný UP,GP
  ZECDNDP   -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na DP
  ZECDNNPDPPVN -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na NP,DP,PvN
  ZECDNSDP   -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný DP,UP,GP

09.10.2013

MZDY
-opatovne zaradený formulár SocPoFO.fed - reg.list zamestnanca - verzia pre rok 2013 (potrebne nahrat program aj formuláre)
- RL.XML: -úprava spracovania súpisného a orientačného čísla v registračnom liste SP ,v prípade ak číslo je dlhšie ako 5 znakov
PLAT.PRÍKAZY
-úprava súboru pre nový internetbanking VÚB - do súboru pre VÚB IB doplnená posledná položka v riadku Text(Poznámka)
SALDO
- V ponuke Evidované saldo - F5: prepínač PODLA.. - doplnené podla POZNÁMKY
ZOZNAM DODAVATELIA-ODBERATELIA

Stránky