20.01.2014

VŠEOBECNÉ
- Pri kontrole IČDPH na zoznam platiteľov DPH zo stránky FINANCNEJ správy, úprava kontroly pre prípad, že v názve firmy bola čiarka.

MZDY
- Doplnené (aktualizované) formuláre pre FormEdik pre PERSONALISTIKA->FormEdik
- žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2013
- vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daň. bonusu pre rok 2014
- reg.list pre SP - zabudovaný formulár platný pre rok 2014
- Úprava výberu pre Štat.výkaz - Trexima

UČTO

10.01.2014

SALDO:
- Pri pohľadávkach je možné zapisovať číslo odberateľskej faktúry (cez ShiftF5)
- V prehľadoch saldokonta v niektorých prípadoch nevypisoval variabilný symbol dodavateľskej faktúry
- Úhrada záväzkov podľa čísla dodávateľskej faktury nefungovala správne
MZDY:
- Od 01.2014 zmenená štruktúra mesačného výkazu (vykaz.xml a npvykaz.xml) pre Sociálnu poisťovňu

29.11.2013

MZDY:
- Pri dohodách kráti sa VZ pre Soc. poisťovňu podľa dní.
- Do hromadného oznámenia pre zdravotné poisťovne doplnený nový kód 1W.
- Do mesačného výkazu pre zdravotné poisťovne boli doplnené zamestnanci za ktoré poistné platí štát.
- Nový formulár (FormEdik) pre registračný list zamestnanca pre Soc. poisťovňu.
- Do prehľadu priemerný evidenčný počet pracovníkov doplnený aj priemerný evidenčný počet pracovníkov bez dohôd.
- Pri prehľade zaznamenaných miezd podľa noriem doplnený nový prehľad triedený podľa čísla normy a zamestnanca.

12.11.2013

KONTROLNÝ   VÝKAZ   DPH

Od 1.1.2014 platcovia DPH budú musieť elektronicky posielať kontrolný výkaz DPH pre Daňový úrad mesačne, resp. kvartálne.

Nová verzia programu INSYPO (jednoduché aj podvojné účtovníctvo) pre rok 2014 bude obsahovať kontrolný výkaz DPH. Z kontrolného výkazu následne bude možné vytvárať XML súbor pre elektronické odoslanie.

Pre užívateľov INSYPO účtovanie bude to isté ako teraz. Do kódov DPH bude doplnené smerovanie do jednotlivých tabuliek A až D kontrolného výkazu.

30.10.2013

MZDY:
- Do zoznamu kategórie pracovného pomeru, doplnená nová kategória:

 ZDN -Zamestnanec dlhodobo nezamestnaný

- Do registračného listu Soc.posť. (RL.XML) boli doplnené nové typy pracovného pomeru:

  ZECDN    -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný UP,GP
  ZECDNDP   -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na DP
  ZECDNNPDPPVN -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na NP,DP,PvN
  ZECDNSDP   -Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný DP,UP,GP

09.10.2013

MZDY
-opatovne zaradený formulár SocPoFO.fed - reg.list zamestnanca - verzia pre rok 2013 (potrebne nahrat program aj formuláre)
- RL.XML: -úprava spracovania súpisného a orientačného čísla v registračnom liste SP ,v prípade ak číslo je dlhšie ako 5 znakov
PLAT.PRÍKAZY
-úprava súboru pre nový internetbanking VÚB - do súboru pre VÚB IB doplnená posledná položka v riadku Text(Poznámka)
SALDO
- V ponuke Evidované saldo - F5: prepínač PODLA.. - doplnené podla POZNÁMKY
ZOZNAM DODAVATELIA-ODBERATELIA

12.09.2013

MZDY
- Do osobného účtu zamestnanca bolo doplnené predčíslie účtu
- Do hlásenia pre zdr.poisťovne doplnený kód 2N - neplatené volno
- Úprava XML reg.list pre odhlášky dohod pre nepravidelný príjem
SKLADY
- Do prevodky doplnený výpis netto a brutto váhy
PLAT.PRÍKAZY
- Pri preberaní z miezd sa zohladnuje aj predčíslie účtu zamestnanca
- Doplnený hromadný príkaz pre SBERBANK pre FormEdik(program+formulár)

11.07.2013

MZDY:
- Od 1.7.2013 bol zmenený mesačný daňový bonus z 21.03 na 21.41 euro (§ 33 zákona o dani z príjmov). Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2013 pri vyplatení mzdy v auguste 2013.
- Do prihlášky do zdravotnej poisťovne bolo doplnené predčíslie účtu firmy.
- Pri odhláške dohody s nepravidelným príjmom do XML bol doplnený dátum vzniku pracovného pomeru.
- Zmenený formulár pre zdravotnú poisťovňu UNION pre FormEdik

FAKTURY:
- V skrátenej verzii faktúr pre neplatičov DPH doplnená tlač DIČ firmy.

20.06.2013

OBECNÉ:
- Pri načítaní súborov pri SHIFTF7 - výber cesty - sa ponúkne WINDOWS výber súboru
- Programy: dbf_insy, dwloader , httpcmd , openfile a Reports.exe sa distribuujú priamo s programom INSYPOJ resp. INSYPOP
FAKTÚRY:
- Export faktúr -
-pri výbere a oprave zoznamu vybraných faktúr pre EXPORT - doplnené TAB:opačne nastaviť údaj PREVZIAŤ
-pri výbere a oprave ostanú faktúry označené ako NEPREVZIAŤ v zozname vybraných faktúr (je možné ich vyradiť klávesou SHIFTF9)
-do exportu do XML,EDI,... sa vyberajú len faktúry označené PREVZIAŤ

Stránky